สังคม-การเทียบศักราชในระบบต่างๆ
jomjam | 2018-07-01 20:17:16
view 1392 like comment 17
การนับศักราชที่แตกต่างกัน จะทำให้เกิดความสับสนและไม่ชัดเจนในการศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ ดั้งนั้น การเปรียบเทียบศักราชให้เป็นแบบเดียวกัน จะช่วยให้สามารถศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้เข้าใจมากขึ้น รวมทั้งทำให้ทราบว่าในช่วงศักราช หรือช่วงเวลาเดียวกันในแต่ละภาคของโลก เกิดเหตุการณ์สำคัญๆ ทางประวัติศาสตร์ อะไรบ้าง ซึ่งการเปรียบเทียบศักราชสามารถกระทำได้ง่ายๆ โดยนำตัวเลขผลต่าง ของอายุศักราชแต่ศักราชมาบวกหรือลบกับศักราชที่เราต้องการตามหลักเกณฑ์ดังนี้ ม.ศ. + 621 = พ.ศ จ.ศ. + 1181 = พ.ศ. ร.ศ. + 2325 = พ.ศ. ค.ศ. + 543 = พ.ศ. ฮ.ศ. + 621 = ค.ศ ฮ.ศ. + 1164 = พ.ศ. พ.ศ. - 621 = ม.ศ. พ.ศ. - 1181 = จ.ศ. พ.ศ. - 2325 = ร.ศ. พ.ศ. - 543 = ค.ศ. ค.ศ. - 621 = ฮ.ศ. พ.ศ. - 1164 = ฮ.ศ.
Share

Like 17 Comments